Vista Algemene Voorwaarden

Geplande ingangsdatum van de nieuwe versie: 28 september 2022

Welkom op de website van Vista! Vista is een wereldwijd e-commercebedrijf dat als deskundige ontwerp- en marketingpartner voor kleine bedrijven wil fungeren. Vista streeft ernaar dit doel te bereiken door middel van een breed scala aan producten en diensten die worden aangeboden en geleverd door een groeiende verzameling kenmerkende services van Vista, waaronder VistaPrint, VistaCreate en 99designs van Vista.

Lees deze Vista Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door. Deze Voorwaarden regelen je toegang tot en gebruik van de website www.vista.com/nl/ en de mobiele sites (tezamen, de "Site"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site en de gerelateerde tools, applicaties en/of andere diensten, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aan alle eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels die op deze Site worden vermeld in verband met specifieke artikelen, diensten, en aanbiedingen voor kenmerkende services. Dergelijke aanvullende voorwaarden zijn hierbij door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Site en Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Je dient deze Voorwaarden elke keer als je deze Site bezoekt, te controleren. Wanneer we de Voorwaarden bijwerken, werken we de datum bovenaan deze pagina bij. Door de Site te gebruiken nadat een nieuwe versie van de Voorwaarden is geplaatst, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van een dergelijke nieuwe versie. Je gaat er ook mee akkoord dat we je alle wettelijke mededelingen en kennisgevingen elektronisch kunnen verstrekken door ze op onze Site te plaatsen.

[Download de PDF-versie van deze pagina]

Algemene Voorwaarden van de Kenmerkende Services
De websites van de kenmerkende services van Vista (waaronder VistaPrint, VistaCreate en 99designs van Vista) en de producten en diensten die worden aangeboden en die beschikbaar zijn op de websites van die kenmerkende services zijn onderworpen aan hun eigen algemene voorwaarden. Je stemt ermee in gebonden te zijn aan deze afzonderlijke voorwaarden wanneer je de respectievelijke websites van de kenmerkende services (inclusief mobiele websites) en de gerelateerde tools, applicaties en/of services ("Sites en Apps van Kenmerkende Service") opent of gebruikt. Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk van onze Sites en Apps van Kenmerkende Services, zoals hieronder vermeld (ieder afzonderlijk "Voorwaarden van Kenmerkende Service"):

Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en een van de Voorwaarden van de Kenmerkende Service, hebben de Voorwaarden van de Kenmerkende Service voorrang.

1. Wettelijke overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen een bindende en afdwingbare wettelijke overeenkomst tussen jou en Cimpress Schweiz GmbH, een naamloze vennootschap onder Zwitsers recht en een volledige dochteronderneming van Cimpress plc, een naamloze vennootschap onder Iers recht. Cimpress Schweiz GmbH en bepaalde andere dochterondernemingen van Cimpress plc exploiteren gezamenlijk de wereldwijde e-commerce-activiteiten van Vista. Wanneer het in deze Voorwaarden wordt gebruikt om te verwijzen naar een bedrijfsentiteit, wordt de term "Vista" geïnterpreteerd als een collectieve verwijzing naar Cimpress Schweiz GmbH en de dochterondernemingen van Cimpress plc die deelnemen aan de activiteiten van Vista.

2. Je account
2.1 Voordat je online een bestelling kunt plaatsen of gebruik kunt maken van bepaalde diensten of functies die worden aangeboden op de Sites en Apps van een Kenmerkende Service, heb je een Vista-account nodig. We bieden functionaliteit voor eenmalige aanmelding, waarmee we functies kunnen aanbieden zoals de mogelijkheid om je inloggegevens te gebruiken voor alle kenmerkende services, waaronder VistaPrint, VistaCreate en 99designs van Vista.

2.2 Je stemt ermee in dat je op verzoek volledige, actuele en nauwkeurige informatie over jezelf verstrekt en dat je die informatie up-to-date houdt. Alle verzamelde persoonlijke informatie wordt behandeld zoals beschreven in ons Privacy- en cookiebeleid. Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de inloggegevens die je gebruikt om toegang te krijgen tot je Vista-account. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en acties die plaatsvinden op grond van of via je Vista-account. Je zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je Vista-account.

2.3 Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om een Vista-account aan te maken en te gebruiken. Door een Vista-account aan te maken, verklaar je dat je ten minste 18 jaar oud bent.

2.4 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, onze service aan jou en/of je Vista-account op elk moment en om welke reden dan ook tijdelijk of permanent op te schorten en/of te beëindigen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, jouw schending van deze Voorwaarden, Voorwaarden van een Kenmerkende Service en/of aanvullende voorwaarden, jouw gebruik van de Site, Sites en Apps van een Kenmerkende Service en/of het feit dat je je bezighoudt met ongewenste activiteiten. Deze actie is geheel naar ons eigen goeddunken en er wordt niet over gecorrespondeerd. Je stemt ermee in dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens jou of een derde partij die voortvloeit uit een dergelijke weigering, opschorting of beëindiging.

3. Materialen onder kopierecht voor gelimiteerd gebruik
Deze Site bevat illustraties, foto's, afbeeldingen, opmaak van documenten, kunst, tekst, lettertypen, muziek, software tools en andere informatie ("Inhoud"). Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Vista of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Vista voor het gebruik van deze eigendommen een licentie heeft verkregen. Alle rechten op deze website en haar inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden enig deel van de Inhoud te behouden, te kopiëren, te distribueren, te publiceren of te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om Inhoud of een deel daarvan op elk moment uit te breiden, te verwijderen, of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen aan Inhoud, door jou of Vista, blijven eigendom van Vista en haar licentiegevers.

4. Vrijwaring
Je gaat ermee akkoord dat je Vista, haar bestuursleden, functionarissen en medewerkers zult vrijwaren en verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met jouw schending van deze Voorwaarden.

5. Garantiebeperkingen
DE SITE EN DE INHOUD WORDEN VOETSTOOTS GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. JE ERKENT DAT DE WERKING VAN DE SITE MOGELIJK NIET ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS. OP DE SITE KUNNEN VERWIJZINGEN EN LINKS NAAR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN ONAFHANKELIJK BEDRIJVEN VERSCHIJNEN. DEZE VERWIJZINGEN EN LINKS WORDEN VOETSTOOTS VERSTREKT ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE.

6. Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL VISTA OF HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, VERKOPERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTIE, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OP WELKE MANIER DAN OOK, OF DE PARTIJ NU WEL OF NIET GEADVISEERD IS BETREFFENDE DE MOGELIJKHEDEN VAN DEZE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN VISTA, HET GEBRUIK OF PRESTATIE VAN DE SITE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, SCHADES VOORTVLOEIEND UIT FOUTEN, WEGLATINGEN, VIRUSSEN, VERTRAGING, OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE. VISTA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF GEVOLG VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DOOR JOU ONGEPAST OF ONGEAUTORISEERD GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INHOUD DAARVAN.

7. Exportwetten
Je verklaart en garandeert dat je te allen tijde hebt voldaan aan en zal voldoen aan alle toepasselijke beperkingen die voortvloeien uit alle relevante sancties en export- en handelscontroles, wetten, voorschriften of verordeningen van de Verenigde Naties, de Europese Unie en haar lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en elk ander land waarvan de wetten, voorschriften of bevelen van toepassing zijn op de betrokken partijen of activiteiten die vallen of worden overwogen door deze Voorwaarden (tezamen, de "Handelswetten") en dat je je ook zult onthouden van het uitvoeren of nalaten van enige activiteit met als gevolg het overtreden van Handelswetten door Vista, of het te maken krijgen van Vista met enigerlei handhavingsactie of beperkende maatregelen op grond daarvan. Je verklaart en garandeert verder dat je niet: (a) bent aangewezen of anderszins bestraft onder, noch uiteindelijk eigendom bent (voor wat betreft 50% of meer van de aandelen of stemrechten) of wordt gecontroleerd door, of handelt namens, enige partij aangewezen of anderszins gesanctioneerd onder Handelswetten; of (b) gewoonlijk woonachtig, georganiseerd of gevestigd bent in, noch direct of indirect producten of services die zijn ontvangen onder de Voorwaarden van Kenmerkende Services van Vista overdraagt aan: Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië, de Krim-regio (inclusief Sebastopol), de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk of de zogenaamde Volksrepubliek Luhansk.

8. Feedback website
8.1 Alle aan Vista verstrekte opmerkingen, suggesties, voorstellen of andere feedback (tezamen "Feedbackinformatie") in verband met de producten of de werking of inhoud van de Site wordt op niet-vertrouwelijke basis verstrekt door de indiener en ontvangen door Vista. Al dergelijke opmerkingen, suggesties en andere informatie wordt het exclusieve eigendom van Vista. Door dergelijke informatie naar Vista te versturen, stem je ermee in alle rechten, eigendom en belangen in die informatie, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten, kosteloos over te dragen en toe te kennen. Je stemt ermee in dat Vista vrij staat dergelijke informatie zonder beperkingen te gebruiken.

8.2 We nemen de bescherming van informatie en privacy serieus en ons doel is een veilige site te bieden aan al onze gebruikers. Om dit doel te bereiken zijn we afhankelijk van een beveiligingsprogramma dat problemen met de beveiliging identificeert en herstelt, en we maken gebruik van externe beveiligingsexperts die kwetsbaarheden onderzoeken. Als je een beveiligingsprobleem op deze site of op een van onze web applicaties of web services hebt ontdekt, neem dan contact op met [email protected].

9. Privacy- en cookiebeleid
Het Vista Privacy- en cookiebeleid beschrijft hoe we de informatie die je ons verstrekt tijdens het gebruik van onze Site verzamelen, gebruiken, verwerken, openbaren, delen, opslaan en beschermen. Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op ieder bezoek aan de Site en het gebruik van onze services.

10. Toepasbare wet, rechtsbevoegdheid en geschillenbeslechting
10.1 Alle kwesties in verband met de bescherming, inbreuk of misbruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt beheerst door de wetten op auteursrecht van de Verenigde Staten van Amerika. Alle andere zaken met betrekking tot je toegang tot of het gebruik van deze Site vallen onder de Ierse wet. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot of voortvloeiend uit je toegang tot of het gebruik van deze Site wordt behandeld in Dublin, Ierland. Je gaat ermee akkoord je te schikken naar de rechtspraak van de rechtbanken van Dublin, Ierland en stemt ermee in dat de plaats waar deze rechtbanken gevestigd zijn de juiste plaats is voor een dergelijke rechtszaak of procedure. Je gaat er ook mee akkoord dat je in geen enkele rechtszaak of procedure waarbij Vista betrokken is, beweert dat een rechtbank in Dublin een lastig forum is voor dergelijke rechtszaak of procedure.

10.2 De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), voor consumenten die in de Europese Economische Ruimte woonachtig zijn, dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/odr.