Vista.com

Vistas Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 28 september 2022

Välkommen till Vistas hemsida! Vista är ett globalt e-handelsföretag med fokus på att tillhandahålla expertis inom design och marknadsföring för mindre verksamheter. Vista erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster, bl.a. ett växande sortiment av Vistas signaturtjänster som VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista.

Läs igenom Vistas Allmänna Villkor (”Villkor”) noggrant. De här villkoren styr din åtkomst till och användning av www.vista.com/se/ hemsidan och relaterade mobila hemsidor (kallas tillsammans för ”Webbplatsen”). Vid åtkomst och användning av Webbplatsen och relaterade verktyg, program eller andra tjänster samtycker du till att följa dessa Villkor, samt ytterligare villkor och policyer som gäller för avsnitt, tjänster och signaturstjänsterbjudanden på Webbplatsen. Den här typen av ytterligare villkor infogas genom hänvisning i Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst och utan förvarning, göra ändringar på denna Webbplats och i dess Villkor. Se över Villkoren varje gång som du använder Webbplatsen. Vid uppdatering av Villkoren ser du datumet för uppdateringen längst upp på sidan. Vid uppdateringar av Webbplatsen samtycker du till den nya versionen av Villkoren om du använder den. Du samtycker också till att vi kan förmedla all juridisk kommunikation och meddelanden elektroniskt till dig, genom att lägga upp dessa på Webbplatsen.

[Ladda ned PDF-versionen av denna sida]

Villkor för signaturtjänster Hemsidorna för Vistas signaturtjänster (inklusive VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista) samt de produkter och tjänster som är tillgängliga på dessa omfattas av specifika allmänna villkor. Du samtycker till att följa dessa separata villkor när du får åtkomst till eller använder signaturtjänsternas respektive hemsida (inklusive mobila hemsidor) och relaterade verktyg, program eller tjänster (Hemsidor och appar för signaturtjänster). Läs de allmänna villkor som gäller för våra enskilda Hemsidor och appar för signaturtjänster (Villkor för signaturtjänster) som nämns nedan:

Om konflikt uppstår mellan de här Villkoren och Villkoren för signaturtjänsterna har Villkoren för signaturtjänsterna företräde.

1. Juridiskt avtal
De här Villkoren är ett juridiskt och rättsligt bindande avtal mellan dig och Cimpress Schweiz GmbH som är ett schweiziskt aktiebolag och dess indirekt helägda dotterbolag Cimpress plc, som är ett offentligt irländskt aktiebolag. Cimpress Schweiz GmbH och vissa Cimpress plc-dotterbolag hanterar tillsammans Vistas globala e-handelsverksamhet. Vid användning av termen ”Vista” tillsammans med dessa Villkor för en företagsenhet hänvisar termen sammanslaget till Cimpress Schweiz GmbH och de Cimpress plc-dotterbolag som är delaktiga i Vistas verksamhet.

2. Ditt konto
2.1 Ett Vista-konto krävs för att kunna lägga en onlinebeställning eller använda vissa tjänster och funktioner på Hemsidor och appar för signaturtjänster. Vi tillämpar en enkel inloggningsmetod för att du ska kunna använda dina inloggningsuppgifter för alla signaturtjänster, inklusive VistaPrint, VistaCreate och 99designs från Vista.

2.2 Du samtycker till att lämna fullständig, aktuell och korrekt information om dig själv och ser till att hålla informationen uppdaterad. Insamlad personlig information behandlas i enlighet med vår Sekretess- och cookiepolicy. Du ansvarar för att skydda de inloggningsuppgifter som du använder för att få åtkomst till ditt Vista-konto. Du ansvarar för alla aktiviteter och åtgärder som sker på och via ditt Vista-konto. Du måste omedelbart meddela oss vid obehörig användning av ditt Vista-konto.

2.3 Du måste vara minst 18 år för att skapa och använda ett Vista-konto. Genom att skapa ett Vista-konto intygar du att du är över 18 år.

2.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande pausa eller avsluta våra tjänster eller ditt Vista-konto, tillfälligt eller permanent, oavsett skäl inklusive men inte begränsat till överträdelse av dessa Villkor, Villkor för signaturtjänster eller ytterligare villkor. Detta omfattar även ditt bruk av Webbplatsen, Hemsidor och appar för signaturtjänster samt deltagande i oönskad verksamhet. Denna åtgärd sker helt efter vårt eget gottfinnande, och ingen korrespondens kommer att inledas. Du samtycker till att vi inte ska ha någon skyldighet av något slag gentemot dig eller någon tredje part på grund av sådant nekande, sådan inaktivering eller sådant avslutande.

3. Copyrighted material för begränsat användande
Denna Webbplats innehåller bildvåd, fotografier, bilder, dokumentlayouter, bildmaterial, text, teckensnitt, musik, programvaruverktyg och annan information (”Innehåll”). Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Vista eller upphovsrättsskyddad egendom som tillhör parter från vilka Vista har licensierat sådan egendom. Alla rättigheter för denna Webbplats och dess Innehåll förbehålles världsomfattande. Det är strängt förbjudet att inneha, kopiera, distribuera, publicera eller använda någon del av detta Innehåll utöver vad som uttryckligen medges i Villkoren. Vi förbehåller oss rätten att lägga till, radera eller ändra delar av Innehållet när som helst utan förvarning. Alla ändringar i Innehållet, antingen av dig eller Vista, förblir egendom tillhörande Vista och dess licensgivare.

4. Skadeersättning
Du samtycker till att du ska hålla Vista och dess chefer, tjänstemän och anställda skadeslösa samt försvara dem mot alla krav, skadeståndsskyldigheter, skador, kostnader och utgifter, inklusive skäliga juridiska avgifter och kostnader som uppstår ur eller är kopplade till ditt brott mot dessa Villkor.

5. Garantiförklaring
DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG. DU GODTAR ATT DRIFTEN AV WEBBPLATSEN KANSKE INTE FÖRBLIR OAVBRUTEN ELLER FRI FRÅN FEL. REFERENSER OCH LÄNKAR TILL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN OBEROENDE FÖRETAG KAN FÖREKOMMA PÅ WEBBPLATSEN. DESSA REFERENSER OCH LÄNKAR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT.

6. Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VISTA ELLER DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, EJ HELLER FÖR SKADOR SOM KAN UPPKOMMA FRÅN UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG ELLER INTE VISTA HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SKADA, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, ANVÄNDNING AV ELLER PRESTANDA PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, SKADOR SOM UPPSTÅR UTIFRÅN MISSTAG, UTELÄMNANDE, VIRUS, FÖRSENING ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VISTA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADA ELLER FÖLJD SOM UPPSTÅR AV, ELLER ÄR KOPPLAD TILL, DIN OLÄMPLIGA ELLER OBEHÖRIGA ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL.

7. Exportlagar
Du intygar och garanterar att du alltid har följt och ska följa alla tillämpliga restriktioner som härrör från alla relevanta sanktioner och lagar, bestämmelser eller order gällande export och handelskontroll för Förenta nationerna, Europeiska unionen och dess medlemsstater, Norge, Schweiz, Storbritannien, Amerikas förenta stater och alla andra länder vars lagar, bestämmelser eller order gäller för de inblandade parterna eller de aktiviteter som omfattas eller diskuteras i dessa Villkor (tillsammans ”Handelslagarna”) och att du även ska avstå från att utföra någon aktivitet eller underlåta att utföra en aktivitet som utsätter Vista för brott mot Handelslagar eller framtvingande åtgärd eller restriktiva åtgärder under desamma. Du intygar och garanterar vidare att du inte är: (a) utsedd eller på annat sätt sanktionerad enligt, och inte heller ägs (till 50 % eller mer av sina aktieandelar eller rösträttigheter) eller kontrolleras av, eller agerar på uppdrag av, någon part som är utsedd eller på annat sätt sanktionerad enligt handelslagar, eller (b) normalt bosatt, organiserad eller lokaliserad i, och inte heller kommer att direkt eller indirekt överföra produkter eller tjänster från Vistas signaturtjänster till: Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Krimregionen (inklusive Sevastopol), den så kallade Folkrepubliken Donetsk (FRD) eller den så kallade Folkrepubliken Lugansk (FRL).

8. Sajtfeedback
8.1 Kommentarer, förslag eller annan feedback (i det följande ”Feedbackuppgifter”) som tillhandahålls Vista gällande driften av eller Innehållet på denna Webbplats ska tillhandahållas av användaren och tas emot av Vista på icke-konfidentiell basis. Alla sådana kommentarer, förslag och annan information ska övergå till att vara Vistas exklusiva egendom. Genom att skicka in sådan information till Vista samtycker du till att du överför och tilldelar, utan kostnad, allt anspråk på, alla rättigheter och all äganderätt till informationen, inklusive all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du samtycker till att det ska stå Vista fritt att obegränsat använda sådan information.

8.2 Vi tar informationssäkerhet och integritet på största allvar, och vårt mål är att tillhandahålla en säker och trygg webbplats för alla användare. För att nå målet förlitar vi oss på vårt säkerhetsprogram för att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem, och vi använder externa säkerhetsforskare för att rapportera sårbarheter. Om du tror dig ha identifierat ett säkerhetsproblem på denna webbplats eller på någon av våra webbapplikationer eller webbtjänster ber vi dig att kontakta [email protected].

9. Sekretess- och cookiepolicy
I Vistas sekretess- och cookiepolicy Vista Privacy and Cookie Policy beskrivs insamling, bruk, bearbetning, avslöjande, delning och lagring av de uppgifter du delar med oss vid användning av Webbplatsen, samt hur vi skyddar dem. Sekretess- och cookiepolicyn gäller alla besök på Webbplatserna och all användning av våra tjänster.

10. Tillämplig lag, jurisdiktion och tvistlösning
10.1 Alla frågor som rör skydd av, intrång på eller missbruk av upphovsrättsskyddat material skall regleras av upphovsrättslagar i USA. Alla andra frågor som rör din tillgång till eller användning av denna Webbplats ska regleras av lagarna i Irland. Alla rättsliga åtgärder eller förhandlingar rörande eller till följd av din tillgång till eller användning av denna Webbplats ska inledas i Dublin, Irland. Du samtycker till att underordna dig den behörighet de domstolar som finns i Dublin, Irland har, och samtycker till att jurisdiktionsorten är lämplig för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar. Du accepterar också att inte i någon rättslig åtgärd eller förhandling som inbegriper Vista hävda att en domstol i Dublin (Irland) är ett olämpligt forum för sådana rättsliga åtgärder eller förhandlingar.

10.2 Europeiska kommissionen har en onlineplattform för tvistlösning utanför domstolen (ODR-plattform) för kunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kan nås här: http://ec.europa.eu/odr.